การจัดการกับปัญหาเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

Image.aspxปัจจุบันสื่อเกมมีบทบาทต่อเด็กและเยาวชนมาก โดยพบข้อมูลการผลิตเกมที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขณะที่การค้นหาเกมผ่านเว็บไซต์ Google ยังพบการแสดงผลรายชื่อเกมไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก แม้เกมเหล่านี้จะระบุอายุ 18 ปีขึ้นไปแต่การค้นหาได้ง่ายจะเป็นช่องทางให้ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าถึงเกมเหล่านี้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จะหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแก้ปัญหา ซึ่งการจัดกิจกรรมงานครั้งนี้จะกระตุ้นให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อใช้เกมและไอทีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเกมทั่วโลกสามารถจัดเก็บระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้สามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้ง่าย ทำให้เกมอนาจารต่างๆเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น การแก้ไขจะต้องนำเครือข่ายผู้ผลิตเกมที่มีอยู่กว่า 40 แห่ง มารับฟังนโยบายจากภาครัฐเพื่อรับทราบแนวทางการควบคุมที่ชัดเจน ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะให้ความรู้แก่บุตรหลาน เกี่ยวกับการเข้าถึงเกมต่างๆด้วย

ที่น่าห่วงพบว่ามีเกมออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่เด็กไทยนิยมใช้บริการ มีทั้งภาพและเนื้อหาที่ส่อเจตนาสอนให้คนรุ่นใหม่เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี โป๊ เปลือย ลามก อนาจาร เนื้อหารุนแรง โดยเฉพาะเกมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ จึงห่วงว่าอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเกม และนำมาก่อปัญหาให้แก่สังคม โดยสำนักงานที่ผลิตของเกมโป๊ เกมเนื้อหารุนแรง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ไต้หวัน เมื่อทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนไทย ประเทศเหล่านี้จึงแปลภาษาและเนื้อหาความหมายเพื่อดึงดูดให้ชาวไทยเข้าไปใช้บริการ วิธีแก้ปัญหาในฐานะผู้จัดการเกม ภาคเอกชนในไทย จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ผลิตเกมกว่า 40 บริษัท พร้อมรับฟังภาครัฐถึงแนวทางกำหนดนโยบายควบคุมที่ชัดเจน และก็พร้อมจะปฏิบัติการตามกฎอย่างเคร่งครัด

แม้ว่ายังไม่ได้กำหนดขึ้นเป็นกฎหมาย แต่มีความจำเป็นที่จะจำกัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ผู้ปกครองก็ควรช่วยให้ความรู้แก่บุตรหลานเกี่ยวกับการเข้าถึงเกมด้วย ในส่วนภาครัฐอยากเสนอให้มีหน่วยงานกลาง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม เข้ามากำกับดูแลและเป็นเจ้าภาพให้คนรู้มากขึ้น รวมทั้งในการแก้ปัญหาควรประสานงานระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทผู้ให้บริการ เฟซบุ๊ก หรือกูเกิลในไทย ในการหารือควบคุมดูแลระบบคัดกรองโฆษณา เพราะปัจจุบันการซื้อสื่อโฆษณาแฝงทางอินเตอร์เน็ตมีผลกระทบในทางเสื่อมเสียได้มาก รวมทั้งยังจะต้องคัดกรองในส่วนการค้นหาคำที่สื่อความหมายที่เสี่ยงต่อการนำไปสู่ค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ด้วย